Terug naar soorten medische onderzoeken

Betrokken personen

Dit bezoek kan aangevraagd worden door elke werknemer van de aangesloten diensten met het oog op een evaluatie van de arbeidsomstandigheden op de werkpost, ongeacht of hij onderworpen is aan het gezondheidstoezicht of niet. Er is geen wettelijk voorziene minimumtermijn voor de afwezigheid om een bezoek te kunnen aanvragen.

Soort raadpleging

Dit bezoek is een recht van de werknemer, en kan aangevraagd worden met of zonder medeweten van de werkgever. De werknemer moet zijn verzoek dus rechtstreeks aan Empreva richten, op voorwaarde dat zijn werkgever deel uitmaakt van de aangesloten instellingen. Om dit te verifiëren, raadpleeg de tabel met de aangesloten instellingen.

Wanneer ?

Er is geen wettelijk voorziene minimumtermijn voor de afwezigheid. Het bezoek dient wel plaats te vinden vóór de werkhervatting. De arbeidsarts beschikt over een termijn van 10 werkdagen volgend op de dag van de ontvangst van de aanvraag om de werknemer een consultatie aan te bieden.

Doelstellingen

Dit bezoek is geen gezondheidsbeoordeling. Het is de bedoeling dat de preventieadviseur-arbeidsarts aangepaste maatregelen voorstelt aan de werkgever op basis van de gezondheidstoestand van de werknemer. Hij kan mits toestemming van de werknemer overleg plegen met de behandelend arts en verslagen inkijken. Daarnaast wordt een bezoek gebracht aan de werkpost (door preventieadviseur-arbeidsarts zelf of een andere preventieadviseur bv ergonomie).  Het kan gaan om aanpassingen aan de werkpost of de arbeidsomstandigheden, die dienen te worden aangebracht vóór de effectieve werkhervatting door de werknemer. Zo kan de werknemer het werk in de beste omstandigheden hervatten.
Bij een langdurige afwezigheid om medische redenen kan het door de werknemer aangevraagde voorafgaand bezoek een eerste stap zijn om een re-integratietraject op te starten.

Rol van de werkgever

De werkgever is verplicht alle werknemers, ongeacht of ze onderworpen zijn aan het gezondheidstoezicht of niet, vooraf te informeren over hun recht om een dergelijk bezoek aan te vragen. De werkgever staat overigens in voor de verplaatsingskosten, behalve indien de werknemer ervoor heeft gekozen om zijn werkgever niet op de hoogte te brengen van het voorafgaand bezoek en hij zijn verzoek dus rechtstreeks bij Empreva heeft ingediend.

Verloop en procedure

  1. De werknemer gaat eerst na of zijn werkgever is aangesloten bij Empreva. Zo niet, zal hij geen gebruik kunnen maken van deze dienst.
  2. Hij maakt vervolgens zelf een afspraak door het formulier ‘verzoek om gezondheidstoezicht’ in te vullen en het naar het volgende adres te versturen: consult@empreva.fgov.be. De werkgever wordt vervolgens van deze afspraak op de hoogte gebracht door de arbeidsarts, tenzij de aanvrager hiermee niet akkoord gaat.
  3. De arbeidsarts maakt een afspraak en onderzoekt de werknemer binnen een termijn van tien werkdagen volgend op de ontvangst van de aanvraag.
  4. Bij akkoord van de werknemer pleegt de preventieadviseur-arbeidsarts overleg met diens behandelend arts en raadpleegt zijn medisch dossier. Bij akkoord van de werknemer kan de preventieadviseur-arbeidsarts ook contact opnemen met de adviserend arts.
  5. De arbeidsarts formuleert in rubriek F op basis van de resultaten van het bezoek van de werkpost voorstellen om de arbeidspost aan te passen of de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Op basis hiervan neemt de werkgever de nodige maatregelen voor de werkhervatting.
  6. Indien de werknemer wil genieten van verminderde prestaties om gezondheidsredenen, moet hij daarvoor de toelating krijgen van een adviserend arts:
    - Statutaire werknemers richten zich daarvoor tot Medex.
    - Contractuele werknemers richten zich tot de adviserend arts van het ziekenfonds.

Beslissingen

 

De arbeidsarts kan in het kader van dit soort raadpleging geen beslissing nemen over de geschiktheid of ongeschiktheid van een werknemer. Hij kan enkel aanbevelingen doen en aanpassingen van de werkpost voorstellen (rubriek F) om de arbeidsomstandigheden bij de werkhervatting te verbeteren indien dat nodig blijkt. In deze situatie is er dan ook geen beroep mogelijk.

Meer weten

Wil je meer weten over het bezoek voorafgaand aan de werkhervatting? Zie Afdeling 3 van Boek I, Titel 4 van de Codex.

Terug naar soorten medische onderzoeken