Terug naar soorten medische onderzoeken

Betrokken personen

Dit bezoek is er voor alle werknemers ongeacht of zij al dan niet onderworpen zijn aan het gezondheidstoezicht, maar betreft enkel diegenen die, na minstens 4 weken van arbeidsongeschiktheid, van mening zijn dat er een aanpassing van de werkpost nodig is wanneer ze het werk hervatten.

Soort raadpleging

Het is een recht van de werknemer. De werknemer mag zijn verzoek rechtstreeks naar Empreva versturen op voorwaarde dat zijn werkgever deel uitmaakt van de aangesloten leden. Om dit te verifiëren, raadpleeg de tabel met de aangesloten instellingen.

Wanneer ?

Het bezoek moet plaatsvinden vóór de werkhervatting en na minstens 4 weken arbeidsongeschiktheid. De arbeidsgeneesheer beschikt over een termijn van 10 werkdagen om een afspraak te maken.

Doelstellingen

Het is de bedoeling dat de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer aan de werkgever meedeelt welke aanpassingen aan de werkpost kunnen worden aangebracht vóór de effectieve werkhervatting door de werknemer. Dit bezoek zorgt ervoor dat de werknemer het werk in de beste omstandigheden kan hervatten en zich gemakkelijker in zijn reeds aangepaste post kan re-integreren.

Rol van de werkgever

De werkgever is verplicht alle al dan niet aan het gezondheidstoezicht onderworpen werknemers, ook diegenen die niet langdurig arbeidsongeschikt zijn, voorafgaand te informeren over hun recht om voor dit bezoek in aanmerking te komen. De werkgever moet overigens de verplaatsingskosten betalen, behalve indien de werknemer zijn werkgever niet op de hoogte brengt van de medische afspraak en hij zijn verzoek rechtstreeks bij Empreva indient.

Verloop en procedure

 1. De werknemer gaat eerst na of zijn werkgever wel is aangesloten bij Empreva. Zo niet zal hij geen gebruik kunnen maken van deze dienst.
 2. Hij moet vervolgens zelf een afspraak maken door het formulier verzoek om gezondheidstoezicht in te vullen en het naar het volgende adres te versturen: consult@empreva.fgov.be. De aanvraag wordt aan de werkgever meegedeeld.
 3. De arbeidsgeneesheer maakt een afspraak en onderzoekt de werknemer binnen een termijn van tien werkdagen volgend op de ontvangst van de aanvraag door de werkgever.
 4. De werknemer gaat er al dan niet mee akkoord dat de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer overleg pleegt met zijn behandelende arts en zijn medisch dossier raadpleegt. Met het akkoord van de werknemer kan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer ook contact opnemen met de adviserend geneesheer.
 5. De arbeidsgeneesheer formuleert voorstellen om de arbeidspost aan te passen of voorstellen om de arbeidsomstandigheden bij werkhervatting te verbeteren. De werkgever neemt de nodige maatregelen op basis van de voorstellen vermeldt in rubriek F. Indien aanpassingen niet mogelijk zijn brengt de werkgever de arbeidsgeneesheer hiervan op de hoogte.
 6. Indien de werknemer verminderde prestaties om gezondheidsredenen wil genieten, moet hij daarvoor de toelating vragen aan een arts:
  - Statutaire werknemers richten zich daarvoor tot Medex (https://www.health.belgium.be/nl/medex/overheidspersoneel/afwezigheden-wegens-ziekte-voor-federale-ambtenaren/verminderde-prestaties#my-anchor).
  -
  Contractuele werknemers richten zich tot de adviserend geneesheer van het ziekenfonds.

Beslissingen

 

De arbeidsgeneesheer kan in het kader van dit soort raadpleging geen beslissing aangaande geschiktheid of ongeschiktheid nemen. Hij kan enkel aanbevelingen doen (rubriek F) en aanpassingen van de werkpost voorstellen om de arbeidsomstandigheden bij de werkhervatting te verbeteren indien dat nodig blijkt. In deze situatie is er dan ook geen beroep mogelijk.

Meer weten

Wil je meer weten over het bezoek voorafgaand aan de werkhervatting? Ga naar www.werk.belgie.be Boek I, Titel 4, Afdeling 3.

Terug naar soorten medische onderzoeken