De preventieadviseur-arbeidsarts vervult een centrale functie op het vlak van het gezondheidstoezicht op de werknemers. Zijn belangrijkste taak bestaat erin om de gezondheid van werknemers te bevorderen en te beschermen door de preventie van arbeidsgerelateerde risico’s. Deze taak wordt geregeld door de Codex voor het welzijn op het werk, die alle algemene principes bevat die van toepassing kunnen zijn op de werknemers onder gezondheidstoezicht.

Opdrachten van de preventieadviseur-arbeidsarts

De preventieadviseur-arbeidsarts van Empreva heeft als belangrijkste taak 4209109_print_nyul.jpgom de arbeidsomstandigheden van de werknemers uit de aangesloten Belgische federale organisaties te verbeteren en ze te beschermen tegen arbeidsgerelateerde risico's. die verband houden met de uitvoering van hun functie. De arbeidsarts heeft als taak om via medische onderzoeken te bepalen of de werknemer in staat is om de opdrachten uit te voeren die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van zijn functie, rekening houdend met de hiermee verband houdende risico’s. Hij heeft in de eerste plaats een preventieve rol om het ontstaan van aandoeningen te voorkomen door de risico’s te beperken of te vermijden.

Zijn rol bestaat er NIET in om zorg te verstrekken of om een diagnose te controleren. Hij heeft ook niet als doel om de beste kandidaat voor een bepaalde betrekking te selecteren.

De preventieadviseur-arbeidsarts heeft een preventieve functie met als volgende doelstellingen:

 • De tewerkstellingskansen bevorderen voor iedereen, door aangepaste werkmethodes of een aanpassing van de werkpost voor te stellen of door te zoeken naar aangepast werk, ook voor werknemers met een beperkte  arbeidsgeschiktheid.
 • Zo vroeg mogelijk beroepsziekten en arbeidsgerelateerde aandoeningen opsporen.
 • De werknemers informeren en adviseren over de aandoeningen of gebreken waardoor ze eventueel zijn getroffen
 • Meewerken aan het opsporen en onderzoeken van de risicofactoren voor  beroepsziekten en arbeidsgerelateerde aandoeningen.
 • Vermijden dat werknemers worden tewerkgesteld aan taken waarvan zij, wegens hun gezondheidstoestand, normaal de risico’s niet kunnen dragen
 • Vermijden dat personen tot het werk worden toegelaten die getroffen zijn door ernstige besmettelijke aandoeningen of die een gevaar betekenen voor de veiligheid van de andere werknemers.
 • De beslissing inzake de arbeidsgeschiktheid van een werknemer op het ogenblik van het medisch onderzoek staven, door rekening te houden met:
  •  de veiligheidsfunctie of functie met verhoogde waakzaamheid die hij daadwerkelijk uitoefent of zal uitoefenen, en die de gezondheid en veiligheid van andere werknemers in gevaar kan brengen
  • de activiteit met welbepaald risico die zijn gezondheid aantast of kan aantasten.

Concreet…

De preventieadviseur-arbeidsarts kan deze doelstellingen halen door:

 • preventieve acties zoals medische onderzoeken, verplichte vaccinaties, tuberculinetests en het bijhouden van een medisch dossier.
 • bezoeken op de werkplaatsen, een onderzoek betreffende de werkomgeving en de verplichtingen op het vlak van een werkpost.
 • toezicht op de arbeidsomstandigheden met een bijzondere aandacht voor de hygiëne en de ergonomie.
 • risicoanalyses om de werkfactoren te ontdekken die een invloed kunnen hebben op de gezondheid van de werknemers.
 • het bezorgen van een advies over de resultaten van de risicoanalyse en over de voorgestelde preventiemaatregelen.
 • het bezorgen van een advies over de opleiding van de werknemers en de informatie die ze ontvangen over de beroepsrisico’s waaraan ze blootgesteld worden en de maatregelen die op het vlak van het welzijn van de werknemers worden genomen.
 • deel te nemen aan basisoverlegcomités (BOC) of aan tussenoverlegcomités (TOC)
 • een ondersteuning van de organisatie op het vlak van de eerste zorg in een onderneming.