De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer vervult een centrale functie op het vlak van het gezondheidstoezicht op de werknemers. Zijn belangrijkste taak bestaat erin om de gezondheid van werknemers door de preventie van arbeidsgerelateerde risico’s te bevorderen en te beschermen. Deze taak wordt geregeld door de Codex voor het welzijn op het werk die alle algemene principes bevat die van toepassing kunnen zijn op de werknemers waarop het gezondheidstoezicht betrekking heeft.

Opdrachten van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer

De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer van Empreva heeft als belangrijkste taak 4209109_print_nyul.jpgom de arbeidsomstandigheden van de ambtenaren uit de aangesloten Belgische federale organisaties te verbeteren en ze tegen de risico’s te beschermen die verband houden met de uitvoering van hun functie. Naar aanleiding van sommige medische onderzoeken, heeft de arbeidsgeneesheer als taak om te bepalen of de ambtenaar in staat is om de opdrachten uit te voeren die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van zijn functie rekening houdend met de hiermee verband houdende risico’s. Hij heeft in de eerste plaats een preventieve rol om het ontstaan van aandoeningen te voorkomen. Zijn rol bestaat er niet in om zorg te verstrekken of om te controleren en hij heeft ook niet als doel om de beste kandidaat voor een bepaalde betrekking te selecteren.

De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer heeft een preventieve functie met als volgende doelstellingen:

 • de tewerkstellingsmogelijkheden bevorderen door aangepaste werkmethodes voor te stellen of door te zoeken naar een geschikte job en dit ook voor de werknemers van wie de werkbekwaamheid beperkt is.

 • zo vroeg mogelijk de beroepsziektes en arbeidsgerelateerde aandoeningen screenen.

 • de werknemers inlichten en raadgevingen verstrekken over de aandoeningen of tekortkomingen waaraan ze eventueel zouden lijden.

 • samenwerken op het vlak van het onderzoek en de studie naar de risicofactoren voor de beroepsziektes en arbeidsgerelateerde aandoeningen.

 • in de mate van het mogelijke de werknemers beschermen tegen de risico’s die met het werk zelf verband houden.

 • de toelating voorkomen op het werk van personen met ernstige aandoeningen die overdraagbaar zouden zijn.

 • de toelating voorkomen op het werk van personen die een gevaar voor de veiligheid van de andere werknemers vormen.

De beslissing van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, waarbij rekening wordt gehouden met de functie of de uitgeoefende activiteit, dient gebaseerd te zijn op de bekwaamheid of de onbekwaamheid van de werknemer om zijn werk uit te voeren op het moment dat het onderzoek plaatsvindt.

Concreet…

De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer kan deze doelstellingen halen door:

 • preventieve acties zoals medische onderzoeken, verplichte vaccinaties , tuberculinetests en het bijhouden van een medisch dossier.

 • bezoeken op de werkplaatsen, een onderzoek betreffende de werkomgeving en de verplichtingen op het vlak van een werkpost.

 • toezicht op de arbeidsomstandigheden met een bijzondere aandacht voor de hygiëne en de ergonomie.

 • een deelname aan een analyse van de risico’s : de werkfactoren ontdekken die een invloed kunnen hebben op de gezondheid van de werknemers.

 • het bezorgen van een advies over de resultaten van de risicoanalyse en over de voorgestelde preventiemaatregelen.

 • het bezorgen van een advies over de opleiding van de werknemers en de informatie die ze ontvangen over de beroepsrisico’s waaraan ze blootgesteld worden en de maatregelen die op het vlak van het welzijn van de werknemers worden genomen.

 • een deelname aan basisoverlegcomités (BOC) of aan tussenoverlegcomités (TOC)

 • een ondersteuning van de organisatie op het vlak van de eerste zorg in een onderneming.