De informatie in deze rubriek betreft enkel de dienstverlening door Empreva en richt zich enkel tot de aangesloten instellingen. U moet eerst nagaan of uw dienst bij Empreva is aangesloten bij het gezondheidstoezicht. Gelieve eerst de tabel met de aangesloten instellingen te raadplegen.

 1. Voorafgaande gezondheidsbeoordeling
 2. Periodieke gezondheidsbeoordeling
 3. Onderzoek bij werkhervatting
 4. Bezoek voorafgaand aan de werkhervatting
 5. Spontane raadpleging

 6. Het re-integratietraject

 7. De moederschapsbeschermingµ

 8. Onderzoek definitieve ongeschiktheid en medische overmacht

  Soort medisch onderzoek Beschrijving
1. Voorafgaande gezondheidsbeoordeling

- Verplicht voor:

 • de werknemers die op het punt staan om in dienst te treden in een functie met welbepaald risico, een veiligheidsfunctie of een functie met verhoogde waakzaamheid (die dus meer concentratie vereist).
 • De reeds aangeworven werknemers die op het punt staan om van functie te veranderen naar een functie met nieuwe risico’s of meer risico’s.

- De beoordeling moet nagaan of de werknemer geschikt is om zijn nieuwe functie uit te oefenen.
- De risico’s verbonden aan deze functie moeten van tevoren door de werkgever aan Empreva worden meegedeeld.

Meer details over voorafgaande gezondheidsbeoordeling

2. Periodieke gezondheidsbeoordeling

- Enkel voor werknemers die onderworpen zijn aan het gezondheidstoezicht.
- De werknemer wordt regelmatig opnieuw onderworpen aan een gericht preventief onderzoek, en dit volgens een wettelijk vastgestelde frequentie.
- De beoordeling gaat na of de werknemer nog steeds geschikt is om zijn werkpost uit te oefenen.

Meer details over periodieke gezondheidsbeoordeling

3. Onderzoek bij werkhervatting

- Betreft enkel de werknemers die onderworpen zijn aan het gezondheidstoezicht en die het werk hervatten na een afwezigheid van minstens vier weken (bijvoorbeeld na een ziekte of een bevalling). Dit kan eveneens na een kortere periode indien de arbeidsarts oordeelt dat het nodig is of op verzoek van de werknemer.
- De beoordeling heeft als doel na te gaan of de persoon effectief geschikt is om het werk te hervatten dan wel of er aanpassingen nodig zijn.
- Deze beoordeling vindt ten vroegste plaats  op de dag van de werkhervatting en ten laatste op de tiende werkdag na de werkhervatting.

Meer details over onderzoek bij werkhervatting

4. Bezoek voorafgaand aan de werkhervatting

- Mogelijkheid voor alle werknemers van de aangesloten diensten om een bezoek aan te vragen met het oog op een evaluatie van de arbeidsomstandigheden op de werkpost, ongeacht of ze onderworpen zijn aan het gezondheidstoezicht of niet. Eventueel kunnen aanpassingen aan de werkpost worden voorgesteld.
- Er is geen wettelijk voorziene minimumtermijn voor de afwezigheid om een bezoek te kunnen aanvragen.
- Dit bezoek vindt plaats vóór de werkhervatting en er wordt een consultatie aangeboden binnen de tien dagen na ontvangst van de aanvraag.

Meer details over bezoek voorafgaand aan de werkhervatting

5. Spontane raadpleging

- Mogelijkheid voor alle werknemers van de aangesloten diensten die aan het werk zijn, ongeacht of ze onderworpen zijn aan het gezondheidstoezicht of niet.
- Wanneer een werknemer meent dat hij gezondheidsklachten heeft die mogelijk arbeidsgerelateerd zijn of wanneer men van mening is dat de opgelegde maatregelen naar aanleiding van een re-integratieplan niet meer zijn aangepast aan de gezondheidstoestand, kan hij een spontane raadpleging vragen.

Meer details over spontane raadpleging

6. Het re-integratietraject

Traject om de re-integratie van een werknemer die zijn overeengekomen werk niet meer kan uitvoeren te bevorderen door hem aangepast of ander werk te geven, en dit definitief of voor een tijdelijke periode.

  • Elke werknemer die zijn overeengekomen werk tijdelijk of definitief niet meer kan uitvoeren, kan tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid een re-integratiebeoordeling vragen (eventueel via zijn behandelende arts).
  • De werkgever kan een re-integratiebeoordeling vragen ten vroegste vanaf 3 maanden na aanvang van de arbeidsongeschiktheid, of na ontvangst van een attest van definitieve arbeidsongeschiktheid.

Meer details over het re-integratietraject

7. De moederschapsbescherming

Elke zwangere werkneemster met een risicofunctie heeft recht op passend en gezond werk. Dit geldt eveneens voor vrouwen die borstvoeding geven.
 

 • De werkneemster meldt haar zwangerschap zo snel mogelijk aan de werkgever, die dan meteen een afspraak maakt met de arbeidsarts.
 • Daarnaast kan elke zwangere werkneemster een spontane raadpleging vragen wanneer ze van mening is dat ze een risico loopt bij de uitvoering van haar werk. Dit is ook van toepassing op vrouwen die borstvoeding geven.
 • De bedoeling van het onderzoek is nagaan of de werkneemster nog steeds geschikt is om haar huidige werk uit te voeren, zonder risico’s voor haarzelf of voor haar kind. Indien nodig kunnen maatregelen worden opgelegd om risico’s te vermijden of te beperken.

Meer details over moederschapsbescherming

8. Onderzoek definitieve ongeschiktheid en medische overmacht

Het doel van dit medisch onderzoek is vast te stellen of een contractuele werknemer definitief ongeschikt is om het overeengekomen werk uit te voeren.

Wanneer de contractuele werknemer definitief niet meer geschikt is om het werk uit te voeren zoals overeengekomen in de arbeidsovereenkomst, kan er een beroep worden gedaan op de medische overmacht om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.  

Deze procedure is voorzien in het kader van artikel 34 van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten en is beschreven in artikel I.4-82/1 van de Codex over het welzijn op het werk en kan worden ingeroepen:

 • hetzij door de werknemer;
 • hetzij door de werkgever.

Meer details over het onderzoek definitieve ongeschiktheid en medische overmacht