De informatie in deze rubriek betreft enkel de dienstverlening door Empreva en richt zich enkel tot de aangesloten instellingen. U moet eerst nagaan of uw dienst bij Empreva is aangesloten bij het gezondheidstoezicht. Gelieve eerst de tabel met de aangesloten instellingen te raadplegen.

 1. Voorafgaande gezondheidsbeoordeling
 2. Periodieke gezondheidsbeoordeling
 3. Onderzoek bij werkhervatting
 4. Bezoek voorafgaand aan de werkhervatting
 5. Spontane raadpleging

 6. Het re-integratietraject

 7. De moederschapsbescherming

  Soort raadpleging Beschrijving
1. Voorafgaande gezondheidsbeoordeling

- Verplicht voor:

 • de werknemers die op het punt staan om in dienst te treden in een functie met welbepaald risico, een veiligheidsfunctie of een functie met verhoogde waakzaamheid (die dus meer concentratie vereist).
 • De werknemers die op het punt staan om van functie te veranderen voor een functie met nieuwe risico’s of meer risico’s.

- De beoordeling moet nagaan of de werknemers geschikt zijn om hun nieuwe functie uit te oefenen.
- De risico’s verbonden aan deze functies moeten van tevoren door de werkgever aan Empreva worden meegedeeld.

Meer details over voorafgaande gezondheidsbeoordeling

2. Periodieke gezondheidsbeoordeling

- Betreft een gericht preventief onderzoek voor de werknemers onderworpen aan het gezondheidstoezicht.
- De beoordeling gaat na of de werknemer nog steeds geschikt is om zijn functie uit te oefenen.

Meer details over periodieke gezondheidsbeoordeling

3. Onderzoek bij werkhervatting

- Betreft enkel de werknemers die onderworpen zijn aan het gezondheidstoezicht en die het werk hervatten na een afwezigheid van minstens vier weken (bijvoorbeeld na een ziekte of een bevalling) of minder indien de arbeidsgeneesheer het nodig oordeelt
- De beoordeling heeft als doel na te gaan of de persoon effectief geschikt is om het werk te hervatten dan wel of aanpassingen nodig zijn.
-
Deze beoordeling vindt plaats na de werkhervatting.

Meer details over onderzoek bij werkhervatting

4. Bezoek voorafgaand aan de werkhervatting

- Mogelijkheid voor alle werknemers van de aangesloten diensten ongeacht of ze onderworpen zijn aan het gezondheidstoezicht
Voor werknemers die vier of meer weken arbeidsongeschikt zijn (bijvoorbeeld ingevolge een ziekte of een bevalling) en die van mening zijn dat aanpassingen van hun werkomgeving noodzakelijk zijn.
-
Dit bezoek vindt plaats vóór de werkhervatting.

Meer details over bezoek voorafgaand aan de werkhervatting

5. Spontane raadpleging

- Mogelijkheid voor alle werknemers van de aangesloten diensten ongeacht of ze onderworpen zijn aan het gezondheidstoezicht.
- Voor werknemers die aan het werk zijn en van mening zijn dat hun gezondheidsklachten arbeidsgerelateerd zijn of te wijten zijn aan onvoldoende preventiemaatregelen.

Meer details over spontane raadpleging

6. Het re-integratietraject

- Voor alle werknemers die het overeengekomen werk tijdelijk of definitief niet meer kunnen uitvoeren.
- De werknemer kan dan een r
e-integratiebeoordeling vragen met als doel zijn re-integratie in een ander of meer aangepast werk.

Meer details over het re-integratietraject

7. De moederschapsbescherming

- Twee gevallen kunnen zich voordoen :

 • Geval 1: Alle zwangere werkneemsters met een risicofunctie hebben recht op passend en gezond werk. De werkneemster meldt haar zwangerschap zo snel mogelijk aan de werkgever die dan een afspraak maakt met de arbeidsgeneesheer.
 • Geval 2: Mogelijkheid voor alle zwangere werkneemsters om een raadpleging te vragen omdat ze van mening zijn dat ze een risico lopen bij de uitvoering van hun werk.

- De bedoeling is na te gaan of de werkneemster nog steeds geschikt is om haar huidige werk uit te voeren zonder risico’s noch voor haarzelf, noch voor het kind.

Meer details over moederschapsbescherming