Wanneer een werknemer van mening is dat hij het slachtoffer is van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk of indien hij van mening is dat hij wordt geconfronteerd met psychosociale risicofactoren die voor hem negatieve arbeidsomstandigheden met zich meebrengen, voorziet de wetgeving erin dat hij bij de preventieadviseur psychosociale aspecten een verzoek tot informele of formele psychosociale interventie kan indienen.

 

Verzoek tot informele psychosociale interventieDepositphotos_31199495_xl-2015_1.jpg

Bij een verzoek tot  informele psychosociale interventie zijn er 3 mogelijkheden voor de werknemer:

  • Gesprekken
  • Tussenkomst bij een derde
  • Verzoeningspoging/bemiddeling

De werknemer kan bijvoorbeeld aan de preventieadviseur psychosociale aspecten of de vertrouwenspersoon vragen om bij iemand anders (hiërarchisch meerdere, collega, enz.) tussenbeide te komen  teneinde een geschil op te lossen of tussenbeide te komen op het vlak van zijn arbeidsomstandigheden. Bedoeling is op zoek te gaan naar een respectvol akkoord dat in overeenstemming is met de belangen van beide partijen. Bij een meningsverschil of een conflict kan er ook een bemiddeling worden georganiseerd.
 
De werknemer heeft ook de mogelijkheid om de preventieadviseur psychosociale aspecten of de vertrouwenspersoon te ontmoeten teneinde zich over sommige problemen op het werk uit te spreken, zonder dat er evenwel een andere interventie plaatsvindt. De beslissing hierover ligt bij de werknemer. De vertrouwelijkheid en de anonimiteit worden gerespecteerd.


Verzoek tot formele psychosociale interventie

De indiening van een verzoek tot formele psychosociale interventie komt neer op de registratie van een ondertekend en gedateerd document dat een gedetailleerde beschrijving van de problematische werksituatie bevat. In tegenstelling tot het verzoek tot informele psychosociale interventie, gaat het hier om een officiële procedure waarvoor de verklaringen van getuigen en de opstelling van een « diagnose » van de toestand door de preventieadviseur psychosociale aspecten vereist kan zijn.

Zodra je verzoek door de preventieadviseur psychosociale aspecten is aanvaard, wordt de werkgever hierover ingelicht. 
 

Er zijn twee gevallen mogelijk:

  • Bij een verzoek tot formele psychosociale interventie met een hoofdzakelijk collectief karakter  stelt de preventieadviseur psychosociale aspecten aan de werkgever voor om een analyse van de psychosociale risico’s uit te voeren.
  • Bij een verzoek tot formele psychosociale interventie met een hoofdzakelijk individueel karakter, luistert de preventieadviseur naar de personen die hij nuttig acht voor het onderzoek van de werksituatie.

Zodra de analyse uitgevoerd is, bezorgt de preventieadviseur psychosociale aspecten een schriftelijk advies aan de werkgever met verschillende voorstellen tot acties om opnieuw een sereen werkklimaat te scheppen. Bij een verzoek tot formele psychosociale interventie voor feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk, wordt de werkgever ingelicht over de indiening van het verzoek en de bescherming van de werknemer tegen de hiermee verband houdende represailles. Nadat de preventieadviseur psychosociale aspecten de feiten en de werksituatie onderzocht heeft, overhandigt hij een schriftelijk advies aan de werkgever zodat hij aangepaste maatregelen zou kunnen nemen om een einde te stellen aan de feiten.

Voor meer informatie : www.werk.belgie.be

Voor meer informatie, consulteer de FAQ’s.