Covid-19_back to activities Empreva

Hieronder vindt u de maatregelen die in het kader het coronavirus (COVID-19) zijn genomen door Empreva met betrekking tot het gezondheidstoezicht, de psychosociale opvolging en het risicobeheer.

In navolging van de regels die werden uitgevaardigd door de bevoegde gezondheidsautoriteiten in het kader van het de versoepeling van de crisismaatregelen voor Covid-19, en de maatregelen die door de FOD BOSA werden genomen. Empreva heeft de volgende beslissingen genomen voor de hervatting van haar activiteiten :

 

 

Gezondheidstoezicht:

  • Vanaf woensdag 13 mei 2020, herneemt Empreva bepaalde consultaties die niet langer kunnen worden uitgesteld in het hoofdkantoor te Brussel (WTCIII - Simon Bolivarlaan 30/1 - 1000 Brusse). Deze consultaties worden in direct overleg georganiseerd met de betreffende diensten. Empreva en de FOD BOSA stellen alles in het werk om de consultaties zo veiligheid mogelijk te laten doorgaan voor zowel de werknemers als voor het eigen personeel. De preventiemaatregelen worden duidelijk uitgelegd in de uitnodigingsbrief en dienen strikt te worden nageleefd.
  • Vanaf dinsdag 2 juni 2020, onder voorwaarde dat de medische lokalen voldoen aan de voorschriften om de consultaties veilig te kunnen laten doorgaan, herneemt Empreva geleidelijk aan al haar medische consultaties die voorzien zijn in de Medex-centra, de penitentiaire instellingen (FOD Justitie) en de gesloten centra (FOD Binnenlandse Zaken).

De preventieadviseurs-arbeidsartsen van Empreva, die aan elke aangesloten organisatie zijn toegewezen, blijven altijd telefonisch en/of per e-mail bereikbaar tijdens de kantooruren.

Verzoeken tot consultaties door werknemers en werkgevers worden geval per geval behandeld door de preventieadviseurs-arbeidsartsen na telefonisch contact met de aanvrager.


Psychosociale opvolging:

  • Tot nader bericht worden alle psychosociale gesprekken die gepland zijn in de centrale kantoren van Empreva - WTC3 - Simon Bolivarlaan 30/1 - 1000 Brussel of andere mogelijke locaties omgezet in telefonische gesprekken.

De preventieadviseurs psychosociale aspecten van Empreva die aan elke aangesloten organisatie zijn toegewezen, blijven tijdens de kantooruren telefonisch en/of per e-mail bereikbaar.

Risicobeheer:

Sinds 4 mei 2020 begeleidt de multidisciplinaire cel Risicobeheer de interne diensten (IDPB) van de aangesloten organisaties bij aanvragen voor specifieke interventies die te maken hebben met de heropstart van hun activiteiten. De toekomstige interventies op de werkplaats kunnen worden ingepland/georganiseerd na analyse van de aanvraag, die moet worden ingediend via het formulier ‘Verzoek tot specifieke interventie’.

Deze missies vinden plaats met inachtneming van de instructies van de Nationale Veiligheidsraad.

Naar aanleiding van de analyse van deze aanvraag, is het mogelijk dat er beroep wordt gedaan op de andere bevoegdheden van Empreva (PA-arbeidsarts, PA psychologische aspecten, …) die ze nuttig acht om de interventie in goede banen te leiden.
 
Hoe kunt u Empreva bereiken ?

De snelste manier om vragen te stellen of om een verzoek tot gezondheidstoezicht in te dienen kan door het versturen van een email naar : 

• consult@empreva.fgov.be - Voor medische post en consultaties.
• info@empreva.fgov.be - Voor andere soorten post of vragen.

Gelieve er rekening mee te houden dat deze maatregelen kunnen worden verlengd of aangepast in functie van de evolutie van de situatie.