AdobeStock_217338827

Met de evolutie in de verspreiding van Covid-19 in België worden er alsmaar meer positieve gevallen of hoogrisicocontacten vastgesteld bij de werknemers op hun werkplek. Dat betekent dat Empreva zich nu vooral moet concentreren op de taken inzake contacttracing en de aanvullende preventieve maatregelen die naar aanleiding van de ingezamelde gegevens zijn geïdentificeerd.

 

 

 

 

De FOD Werkgelegenheid en Arbeid en Sociaal Overleg heeft nieuwe bepalingen en reglementen gepubliceerd betreffende de versterking van de rol van de arbeidsarts in de strijd tegen covid-19.

Op 21 januari 2021 werd het Koninklijk Besluit van 5 januari 2021 betreffende de rol van de preventieadviseur-arbeidsarts bij de bestrijding tegen het coronavirus COVID-19 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit is een tijdelijk koninklijk besluit: het zal op een later tijdstip worden ingetrokken, wanneer de pandemie is afgenomen én voldoende onder controle is. Daarom is het niet opgenomen in de codex over het welzijn op het werk.

De informatie inzake preventiemaatregelen, quarantaineregels, testing en contacttracing die eind oktober 2020 werd gepubliceerd, is nog steeds actueel:

Maatregelen genomen door Empreva voor haar activiteiten

Deze situatie en deze nieuwe voorschriften hebben gevolgen voor de activiteiten van Empreva :

Voor het gezondheidstoezicht :

Er worden een aantal nieuwe specifieke taken aan de arbeidsarts toegewezen om covid-19 in ondernemingen en instellingen te bestrijden, namelijk :

De contacttracing op de werkplek opvolgen via de procedures en tools die aan de verschillende interne preventiediensten van de aangesloten organisaties werden bezorgd.

  • Het identificeren van hoog-risicocontacten in de ondernemingen,
  • het verstrekken van quarantaineattesten aan deze hoog-risicocontacten,
  • het doorverwijzen van bepaalde werknemers om een covid-19 test te ondergaan, volgens de door de bevoegde autoriteiten bepaalde teststrategie.

Om de contacttracing door de arbeidsartsen mogelijk te maken, zullen de medische raadplegingen sterk worden verminderd en slechts in uitzonderlijke gevallen worden uitgevoerd, in functie van de situatie van de medewerker en in overleg met de werkgever.

Naar aanleiding van de versterking van de rol van de arbeidsarts in de strijd tegen Covid-19 tijdens de gezondheidscrisis, hebben de extra taken van de arbeidsarts die verband houden met covid-19, voorrang op zijn gebruikelijke taken en missies in het kader van het gezondheidstoezicht. Bijgevolg kan de arbeidsarts beslissen welke missies en taken in het kader van het gezondheidstoezicht het eerst moeten worden uitgevoerd, in welke volgorde en voor welke werknemers (vooral de meest kwetsbare werknemers).

De preventieadviseurs-arbeidsartsen van Empreva (en hun back-ups), die aan elke aangesloten organisatie zijn toegewezen, blijven evenwel tijdens de kantooruren telefonisch en/of per e-mail bereikbaar.

Voor de psychosociale opvolging:

Tot nader bericht worden alle psychosociale gesprekken die gepland zijn in de centrale kantoren van Empreva in WTC3 - Simon Bolivarlaan 30/1 -1000 Brussel, of op andere locaties, telefonisch gevoerd.

De preventieadviseurs psychosociale aspecten van Empreva die aan elke organisatie zijn toegewezen, blijven tijdens de kantooruren telefonisch en/of per e-mail bereikbaar.

Voor het risicobeheer:

De multidisciplinaire cel Risicobeheer beheert de prioriteiten in de aanvragen voor specifieke interventies rechtstreeks in overleg met de interne diensten (IDPB) van de aangesloten organisaties. Alleen de meest dringende interventies op de werkplek kunnen worden ingepland/georganiseerd na analyse van de aanvraag, die moet worden ingediend via het formulier ‘verzoek tot specifieke interventie’.

Elke organisatie neemt contact op met haar medewerkers om hen op de hoogte te stellen van die beslissingen. Die maatregelen kunnen worden verlengd of aangepast in functie van de evolutie van de situatie.

De volgende informatie kan in de komende dagen veranderen en zal indien nodig worden bijgewerkt.

Post of vragen versturen?

Om uw verzoeken of vragen zo snel mogelijk te beantwoorden, vragen we om uw post per e-mail te bezorgen aan Empreva, via de volgende drie adressen: