Terug naar soorten medische onderzoeken

Betrokken personen

De spontane raadpleging kan aangevraagd worden door elke werknemer die aan het werk is, ongeacht of hij onderworpen is aan het gezondheidstoezicht of niet. De werknemer doet een aanvraag wanneer hij gezondheidsklachten heeft waarvan hij of zijn behandelde arts meent dat deze arbeidsgerelateerd zijn (slecht aangepaste werkpost, onvoldoende persoonlijke beschermingsmiddelen, slechte arbeidsomstandigheden etc.).

Een werknemer voor wie een re-integratietraject werd opgesteld, kan een spontane raadpleging vragen, indien hij van mening is dat alle of een deel van de maatregelen in dit plan niet meer zijn aangepast aan zijn gezondheidstoestand. Het re-integratietraject kan dan herzien worden.

Soort raadpleging

De spontane raadpleging is een recht van de werknemer. De werknemer moet zijn verzoek rechtstreeks naar Empreva versturen, met of zonder medeweten van de werkgever, op voorwaarde dat de werkgever deel uitmaakt van de aangesloten instellingen. Om dit te verifiëren, raadpleeg de tabel met de aangesloten instellingen.

Wanneer ?

De werknemer kan op eender welk moment een spontane raadpleging vragen. De arbeidsarts beschikt dan over een termijn van 10 werkdagen om een consultatie aan te bieden.

Indien de werknemer zijn werkgever op de hoogte brengt, mag hij een afspraak maken tijdens zijn werkuren. Indien hij dat niet doet, moet de raadpleging plaatsvinden:

  1. ofwel buiten de werkuren;
  2. ofwel tijdens een dienstvrijstelling, zoals een middagpauze;
  3. ofwel tijdens een verlofperiode.

Indien de werknemer tijdens de werkuren weggaat voor een spontane raadpleging zonder de werkgever hiervan op de hoogte te brengen, kan de afwezigheid beschouwd worden als een ’onwettige afwezigheid op het werk’.

Doelstellingen

De arbeidsarts onderzoekt de klachten die verband houden met de arbeidsomstandigheden maar ook, indien nodig, de werkpost. Hij brengt vervolgens een advies uit, indien nodig. Het doel van deze raadpleging is het opsporen van problemen met betrekking tot de werkomgeving, zodat zowel individuele als collectieve preventiemaatregelen genomen kunnen worden om risico’s te vermijden of te beperken.

Rol van de werkgever

De werkgever is verplicht om jaarlijks alle werknemers te informeren over deze mogelijkheid om een spontante raadpleging aan te vragen.
De werkgever moet niet noodzakelijk ingelicht worden over het feit dat een  werknemer een spontane raadpleging heeft aangevraagd. Indien de werknemer beslist de werkgever hiervan op de hoogte te brengen, moet de werkgever evenwel de verplaatsingskosten betalen.

Verloop en procedure

 

  1. De werknemer gaat eerst na of zijn werkgever wel is aangesloten bij Empreva. Zo niet, zal hij geen gebruik kunnen maken van deze dienst.  
  2. De werknemer (of de behandelende arts) vraagt een spontane raadpleging bij de preventieadviseur-arbeidsarts via het formulier verzoek om gezondheidstoezicht. Hij moet dit formulier naar het volgende adres versturen: consult@empreva.fgov.be.
  3. De werkgever wordt vervolgens van deze afspraak op de hoogte gebracht door de arbeidsarts, tenzij de aanvrager hiermee niet akkoord gaat.
  4. De werknemer wordt onderzocht binnen de tien werkdagen na ontvangst van zijn aanvraag.

Beslissingen

 

De arbeidsarts is niet verplicht een beslissing te nemen voor dit soort raadpleging. Hij kan gewoon een advies uitbrengen. Er zijn verschillende mogelijkheden:

 

 

  1. De preventieadviseur-arbeidsarts kan, op basis van de klacht, voorstellen formuleren die hij noodzakelijk acht om de arbeidsomstandigheden te verbeteren, of een beslissing noteren op het formulier voor de gezondheidsbeoordeling.
  2. De preventieadviseur-arbeidsarts kan de werknemer ook ongeschikt verklaren om zijn functie uit te oefenen.
  3. De werknemer kan ook beslissen dat de preventieadviseur-arbeidsarts geen beslissing vermeldt op het formulier voor de gezondheidsbeoordeling. De raadpleging heeft dan geen enkel gevolg.

De werknemer kan enkel indien hij ongeschikt is verklaard, een beroepsprocedure starten tegen de beslissing van de preventieadviseur-arbeidsarts. De stappen die hij hierbij moet volgen, staan op de versozijde van het gezondheidsbeoordelingsformulier.

Meer weten

Wil je meer weten over de spontane raadpleging? Zie Afdeling 3 van Boek I, Titel 4, van de Codex.

Terug naar soorten medische onderzoeken