Terug naar soorten medische onderzoeken

Betrokken personen

De spontane raadpleging is er voor alle werknemers die aan het werk zijn, ongeacht of ze al dan niet onderworpen zijn aan het gezondheidstoezicht. De werknemer doet een aanvraag wanneer hij klachten heeft met betrekking tot zijn gezondheid die hij wijt aan onvoldoende preventiemaatrelen. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om een slecht aangepaste werkpost, onvoldoende persoonlijke beschermingsmiddelen of slechte arbeidsomstandigheden.

De werknemer voor wie een re-integratieplan werd opgesteld, kan bovendien een spontane raadpleging vragen indien hij van mening is dat alle of een deel van de maatregelen in dit plan niet meer zijn aangepast aan zijn gezondheidstoestand. Het re-integratietraject kan dan herzien worden.

Soort raadpleging

Het is een recht van de werknemer. De werknemer mag zijn verzoek rechtstreeks naar Empreva versturen op voorwaarde dat zijn werkgever deel uitmaakt van de aangesloten leden. Om dit te verifiëren, raadpleeg de tabel met de aangesloten instellingen.
 

Wanneer ?

De werknemer kan op eender welk moment een spontane raadpleging vragen. De arbeidsgeneesheer beschikt dan over een termijn van 10 werkdagen om een afspraak te maken.

Indien de werknemer zijn werkgever op de hoogte brengt, mag hij een afspraak maken tijdens zijn werkuren. Indien hij dat niet doet, moet de raadpleging plaatsvinden:

  1. ofwel buiten de werkuren;
  2. ofwel tijdens een dienstvrijstelling, zoals een middagpauze;
  3. ofwel tijdens een verlofperiode.

Indien de werknemer tijdens de werkuren weggaat voor een spontane raadpleging zonder de werkgever hiervan op de hoogte te brengen, kan de afwezigheid beschouwd worden als een “onwettige afwezigheid op het werk”.

Doelstellingen

De arbeidsgeneesheer onderzoekt de klachten die verband houden met de arbeidsomstandigheden maar ook, indien nodig, de werkpost. Hij brengt vervolgens een advies uit indien nodig. Het doel van deze raadpleging is het opsporen van problemen met betrekking tot de werkomgeving zodat zowel individuele als collectieve preventiemaatregelen genomen kunnen worden om de risico’s voor de meeste werknemers te vermijden of te beperken.

Rol van de werkgever

De werkgever moet alle werknemers op de hoogte brengen van deze mogelijkheid. De werkgever moet niet noodzakelijk ingelicht worden over het feit dat zijn werknemers een afspraak maken voor een spontane raadpleging. Indien de werknemer beslist de werkgever hiervan op de hoogte te brengen, moet de werkgever evenwel de verplaatsingskosten betalen.

Verloop en procedure

  1. De werknemer gaat eerst na of zijn werkgever wel is aangesloten bij Empreva
  2. De werknemer (of de behandelende arts) vraagt een spontane raadpleging bij de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer via het formulier verzoek om gezondheidstoezicht. Hij moet dit formulier naar het volgende adres versturen: consult@empreva.fgov.be.
  3. De werkgever wordt vervolgens van dit afspraak op de hoogte gebracht door de arbeidsgeneesheer tenzij de aanvrager hiermee niet akkoord gaat.
  4. De werknemer wordt onderzocht.

Beslissingen

 

De arbeidsgeneesheer is niet verplicht een beslissing te nemen voor dit soort raadpleging. Hij kan gewoon een advies uitbrengen. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  1. De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer kan, op basis van de klacht, voorstellen formuleren die hij noodzakelijk acht om de arbeidsomstandigheden te verbeteren, of een beslissing noteren op het formulier voor de gezondheidsbeoordeling.
  2. De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer kan de werknemer ook ongeschikt verklaren om zijn functie uit te oefenen.
  3. De werknemer kan ook beslissen dat de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer geen beslissing vermeldt op het formulier voor de gezondheidsbeoordeling. De raadpleging heeft dan geen enkel gevolg.

De werknemer kan, enkel indien hij ongeschikt is verklaard, een beroepsprocedure starten tegen de beslissing van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. De stappen die hij hierbij moet volgen, staan op de versozijde van het gezondheidsbeoordelingsformulier.

Meer weten

Wil je meer weten over de spontane raadpleging? Ga naar www.werk.belgie.be Boek I, Titel 4, Afdeling 3.

Terug naar soorten medische onderzoeken