Terug naar soorten medische onderzoeken

Betrokken personen

  1. De personen die op het punt staan om in dienst te treden in een functie met welbepaalde risico’s, een veiligheidsfunctie of een functie met verhoogde waakzaamheid (die dus meer concentratie vereist).
  2. De personen die op het punt staan om van functie te veranderen en waarvan de functie nieuwe risico’s of meer risico’s inhoudt.

Soort raadpleging

Het betreft een verplichte beoordeling in het kader van een indiensttreding of een verandering van tewerkstelling. Het is geenszins een selectieonderzoek dat bepaalt welke persoon het meest geschikt is voor de functie. Sinds de inwerkingtreding van de wet van 28 januari 2003 is selectiegeneeskunde wettelijk verboden.

Wanneer ?

Deze gezondheidsbeoordeling moet plaatsvinden vóór de effectieve tewerkstelling om elk risico voor de werknemer te vermijden.

Doelstellingen

De bedoeling van dit soort raadpleging is te bepalen of de toekomstige werknemer geschikt is om zijn functie uit te oefenen rekening houdende met de specifieke kenmerken van de openstaande betrekking. Deze beoordeling gaat na of de werknemer geen taken krijgt toebedeeld die nadelig zijn voor zijn gezondheid.

Rol van de werkgever

Hij moet de kandidaat van tevoren hebben ingelicht over de risico’s verbonden aan de werkpost, maar ook over het verplicht gezondheidstoezicht met de daaraan verbonden medische onderzoeken. Die informatie moet in principe in de vacature worden vermeld. Het is ook de werkgever die deze raadpleging regelt.

Verloop en procedure

  1. De werkgever vraagt tijdig het medisch onderzoek aan via het formulier "verzoek om gezondheidstoezicht en vermeldt daarbij de functie waarover het gaat.
  2. De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer bepaalt de plaats en het tijdstip van het onderzoek. De kandidaat wordt hiervan door de werkgever op de hoogte gebracht.
  3. Na de beoordeling moet de arbeidsgeneesheer zijn beslissing meedelen vooraleer de werknemer effectief wordt tewerkgesteld of vooraleer de wijziging van de functie wordt doorgevoerd. Hij moet dit doen via het formulier voor de gezondheidsbeoordeling dat aan de werkgever en aan de kandidaat wordt overhandigd. In geval van een beslissing van ongeschiktheid moet de arbeidsgeneesheer zijn beslissing motiveren (via een brief aan de behandelende arts).

Beslissingen

 

Er zijn twee beslissingen mogelijk :

  1. De kandidaat wordt geschikt verklaard om de functie uit te oefenen.
  2. De kandidaat wordt ongeschikt verklaard om de functie uit te oefenen (definitief of voor de een welbepaalde duur).

Er is geen beroep mogelijk in dit geval.

Meer weten

Wil je meer weten over de gezondheidsbeoordeling voorafgaand aan de tewerkstelling ? www.werk.belgie.be Boek I, Titel 4, Hoofdstuk IV, Afdeling 1. 

Terug naar soorten medische onderzoeken