De opdrachten en de visie van Empreva zijn grotendeels vastgelegd in een wettelijk kader. Het is haar taak om de aangesloten federale overheden te adviseren, te helpen en bij te staan om de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van het werk  toe te passen op alle domeinen die ermee verband houden. Naast de verplichtingen van  het wettelijke kader, staat Empreva klaar om te luisteren naar de essentiële behoeften van elke werknemer van de aangesloten organisaties op het vlak van preventie en bescherming op het werk, teneinde zijn arbeidsomstandigheden te verbeteren. Het welzijn van de werknemer is de grootste bekommernis van Empreva.


VisieDepositphotos_21568765_xl-2015_1.jpg

Als essentiële actor bij het onderzoek en de preventie van de impact van de werkomgeving op de gezondheid van de werknemers, wil Empreva een gewaardeerde partner zijn die erkend wordt voor zijn expertise en zijn diensten inzake welzijn op het werk binnen de aangesloten diensten, en dit zowel voor de werkgevers en de werknemers als voor de sociale partners en de verschillende interne preventiediensten.

Vanuit dat oogpunt adviseren, helpen en assisteren de leden van Empreva de werknemers, werkgevers en vakbonden van de aangesloten diensten. Hierna volgt een overzicht van de door Empreva aangeboden middelen om dat te verwezenlijken:

 • Organiseren van gezondheidstoezicht op de werknemers
 • Luisteren naar de werknemers
 • Bezoeken van de werkplek
 • Uitvoeren van ergonomische studies van de werkplek
 • Uitvoeren van risicoanalyses met medewerking van de werkgevers
 • Voorstellen van preventiemaatregelen
 • Waken over de expertise van de specialisten van Empreva inzake veiligheid en gezondheid op het werk
   

Opdrachten

De voornaamste opdrachten van Empreva zijn:

 • Instaan voor het gezondheidstoezicht op het werk voor de ambtenaren van de aangesloten organisaties.
 • Instaan voor de opdrachten betreffende de preventie van psychosociale risico’s voor de aangesloten organisaties die daarom vragen.
 • Instaan voor de naleving van de multidisciplinariteit binnen de aangesloten federale overheidsdiensten door de nodige expertise aan te bieden (preventieadviseurs ergonomie, arbeidsartsen, psychosociale aspecten, veiligheid, arbeidshygiëne).
 • Toezien op de coördinatie van de acties inzake welzijn op het werk die de verschillende aangesloten organisaties ondernemen.
 • Instaan voor de algemene opdrachten van een interne preventiedienst voor de organisaties van de groepen C en D (laag risiconiveau en beperkt aantal werknemers) die niet beschikken over een preventieadviseur van niveau I of II.

Nieuwe opdracht sinds 2017:

 • De primaire preventie voor het volledige federale landschap (niet enkel voor de aangesloten organisaties) organiseren en instaan voor de coördinatie van de acties die op dat niveau ondernomen zijn (voornamelijk op het vlak van de psychosociale risico’s, de preventie van burn-out en spier- en skeletaandoeningen)

Alle opdrachten van Empreva vallen onder het kader van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.