Deze pagina bevat de meest gestelde vragen aan Empreva.

Gezondheidstoezicht
Wat is het verschil tussen Medex en Empreva?

Empreva wordt regelmatig verward met Medex. Het zijn allebei federale instellingen, maar ze hebben niet dezelfde opdrachten. Ze hebben ook een andere bevoegdheid, ook al betreffen ze beide het domein van de gezondheid. De verwarring is vaak het gevolg van het feit dat Empreva een deel van de raadplegingen in de regionale centra van Medex houdt.

Empreva staat in voor het gezondheidstoezicht van de aangesloten federale personeelsleden; zijn acties zijn meer gericht op de preventie van risico’s verbonden aan de werkomgeving. Daarom dragen de artsen die door Empreva tewerkgesteld worden de titel van “preventieadviseur-arbeidsgeneesheer”.

Medex staat in voor de gezondheidscontrole van alle federale werknemers. Het gaat er veeleer om de gevolgen in te schatten van ziekte, arbeidsongevallen of andere soorten afwezigheden.

Hoe / bij wie kan ik een spontane raadpleging aanvragen of een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting?

Gelieve uw personeelsdienst te contacteren met al uw vragen betreffende de raadplegingen en het maken van een afspraak. Om een spontane raadpleging aan te vragen of een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting kunt u rechtstreeks het medisch secretariaat van Empreva contacteren door een e-mail te sturen naar consult@empreva.fgov.be of door te bellen naar het nummer 02/740.78.00.

Ik ben niet akkoord met de beslissing, hoe kan ik beroep aantekenen?

Er kan alleen beroep worden aangetekend als de arbeidsgeneesheer beslist dat er sprake is van ongeschiktheid. Het formulier voor gezondheidsbeoordeling (FGB) dat u ontvangt na uw bezoek aan de arbeidsgeneesheer bevat een luik (op de achterkant) waarin de beroepsprocedure beschreven wordt.

Ik ben zwanger en neem deel aan een onderzoek tot herkenning van tuberculose. Wordt de intradermale tuberculinetest mij afgeraden?

Nee, er is geen enkele contra-indicatie wanneer u zwanger bent. Voor meer informatie over het onderwerp kunt u de volgende links raadplegen:

http://www.fares.be/fr/tbc-diagnostic/

https://tuberculose.vrgt.be/meer-over-tuberculose/opsporing/tuberculinehuidtest-tht-en-igra

Wat analyseert men bij een urinetest?

De volgende elementen worden geanalyseerd bij een urinetest: glucose, proteïnen en bloed. Het doel daarvan is diabetes of eventuele infecties op te sporen.

Wat is hepatitis A?

Hepatitis A is een leverinfectie die wordt veroorzaakt door het hepatitis A-virus (HAV). Het hepatitis A-virus wordt overgedragen via besmet water of voedsel of door rechtstreeks contact met een geïnfecteerde persoon. Het risico op infectie met het hepatitis A-virus is gelinkt aan een gebrek aan drinkwater en aan onvoldoende zuivering en hygiëne (vuile handen bijvoorbeeld). Er bestaat een veilig en doeltreffend vaccin ter preventie van hepatitis A. Voor meer informatie kunt u de volgende pagina raadplegen:

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs328/en/

 

Wat is hepatitis B?

Hepatitis B is een leverinfectie die dodelijk kan zijn en wordt veroorzaakt door het hepatitis B-virus (HBV). Het virus wordt overgedragen door contact met bloed en via onveilig seksueel contact. Voor meer informatie kunt u de volgende pagina raadplegen:

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs204/en/

Wat is hepatitis C? Waarom word ik niet gevaccineerd tegen hepatitis C?

Hepatitis C is een leverziekte die wordt veroorzaakt door een virus. Het hepatitis C-virus wordt overgedragen door bloed en de meest frequente infectiewijze is het gevolg van blootstelling aan kleine hoeveelheden bloed. Dat gebeurt bij het gebruik van:

 • drugs die worden geïnjecteerd

 • injecties met een risico

 • geneeskundige verzorging met een risico

 • bloedtransfusies

 • afgeleide producten waarbij er geen (ziekte)opsporing werd uitgevoerd.

Er bestaat geen vaccin tegen hepatitis C. De enige manieren om zich ertegen te beschermen zijn de volgende:

 • seksuele voorzorgsmaatregelen (bescherming bij seksuele betrekkingen)
 • contact met bloed vermijden (meermaals gebruiken van injectienaalden, etc.).

Voor meer informatie kunt u de volgende pagina raadplegen :

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs164/en/

Als men mij vraagt naar mijn medische voorgeschiedenis tijdens het medisch onderzoek bij Empreva, heeft mijn werkgever daar dan toegang toe?

Nee, de informatie die wordt meegedeeld aan de artsen en verpleegkundigen van Empreva is vertrouwelijk.

Wordt de tijd die ik nodig heb voor een raadpleging bij de arbeidsgeneesheer opgenomen als werkuren?

Ja, tenzij de werkgever niet op de hoogte wordt gesteld dat deze raadplegingen plaatsvinden. Dat is mogelijk als het gaat om een spontane raadpleging of een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting.

Wanneer ben ik (niet) onderworpen aan gezondheidstoezicht?

Op basis van de risicoanalyse worden de activiteiten bepaald die een risico vormen voor de gezondheid van de werknemer. De werknemers die deze activiteiten uitvoeren zijn dan onderworpen aan gezondheidstoezicht. De medische afspraken in het kader van gezondheidstoezicht kunnen slechts plaatsvinden tijdens de werkuren, tenzij in het geval van een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting en bij bezoeken in het kader van een re-integratietraject.

Ik heb een afspraak bij Empreva voor een raadpleging bij een arbeidsgeneesheer maar heb een medisch attest. Moet ik naar die afspraak gaan?

De werknemers die inactief zijn blijven onderworpen aan gezondheidstoezicht maar er kan geen medische afspraak plaatsvinden tijdens deze periode.

Wat moet ik doen als ik een beroep wil doen op een andere arbeidsgeneesheer?

De preventieadviseur - arbeidsgeneesheer wordt toegewezen aan een dienst of een werkgever. Men kan de arbeidsgeneesheer niet kiezen.

Psychosociale aspecten
Is mijn FOD aangesloten bij Empreva voor psychosociale aspecten?

Het antwoord op deze vraag vind je op de pagina’s van de tabel met aangesloten leden.

Het is mogelijk dat je FOD aangesloten is bij Empreva voor gezondheidstoezicht, maar niet voor psychosociale aspecten.

Waar kan ik de persoonlijke gegevens van mijn vertrouwenspersonen of mijn preventieadviseur psychosociale aspecten terugvinden?

De persoonlijke gegevens van de vertrouwenspersonen en de preventieadviseurs psychosociale aspecten zijn in je arbeidsreglement, via je Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (IDPBW) of via het intranet beschikbaar.

 

Wordt mijn werkgever ingelicht over mijn aanvraag voor een afspraak bij een preventieadviseur psychosociale aspecten?

De preventieadviseur psychosociale aspecten licht de werkgever niet in voor verzoeken tot informele psychosociale interventies.

Voor verzoeken tot een formele psychosociale interventie wegens geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk of verzoeken tot formele psychosociale interventies met een hoofdzakelijk individueel karakter wordt de werkgever ingelicht dat je een verzoek tot formele psychosociale interventie hebt ingediend.

De preventieadviseur psychosociale aspecten zal je alle stappen tijdens een voorafgaand persoonlijk onderhoud toelichten.

Ga naar de onderwerppagina voor meer informatie over de verzoeken tot psychosociale interventie.  

Welke procedures bestaan er? Wat zijn de mogelijke interventies?

Alle informatie hierover vind je op de pagina met de verzoeken tot psychosociale interventie  

Wat zijn mijn verplichtingen op het vlak van het welzijn als werknemer?

Iedere werknemer is verplicht om zich te onthouden van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag en mag niemand op de werkplek discrimineren.

Hij wordt ook verzocht om actief aan de risicoanalyses deel te nemen.

 

Waarom word ik als getuige opgeroepen?

De preventieadviseur psychosociale aspecten heeft elementen nodig om zijn psychosociaal onderzoek te vervolledigen.

Je getuigenis kan belangrijk zijn zodat de preventieadviseur psychosociale aspecten een beter beeld van de situatie, de dienst of de feiten krijgt.

Wat is het register van feiten gepleegd door derden en waar kan ik dit vinden?

In geval van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag door derden op het werk kunnen deze feiten anoniem in het register van feiten gepleegd door derden worden aangegeven.

Bedoeling van dit register is om deze informatie aan de werkgever mee te delen zodat hij als wettelijk verantwoordelijke voor het welzijn van zijn werknemers maatregelen kan nemen om dergelijke feiten in de toekomst te voorkomen.

« Derden » zijn alle personen met wie de werknemer op zijn werkplek in contact komt die niet zijn rechtstreekse collega’s zijn. Derden kunnen cliënten, burgers of personen zijn die in hetzelfde gebouw werken, maar voor een andere organisatie. Het kan bijvoorbeeld gaan om personen die tijdelijk werkzaamheden of opdrachten uitvoeren.

Arbeidsveiligheid
Wat is een arbeidsongeval?
 1. Als arbeidsongeval wordt beschouwd elk ongeval dat een werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt, en dat een letsel veroorzaakt.
 2. Wordt eveneens als een arbeidsongeval aanzien, het ongeval dat zich voordoet op de weg van en naar het werk (= het normale traject van en naar de plaats van het werk).

Een arbeidsongeval veronderstelt:

 • een plotselinge gebeurtenis
 • één of meerdere uitwendige oorzaken
 • het bestaan van een letsel (hoeft niet noodzakelijk tot arbeidsongeschiktheid te leiden; er dienen minstens medische kosten te zijn gemaakt). Een ongeval waarbij schade wordt veroorzaakt aan prothesen of orthopedische toestellen wordt ook beschouwd als arbeidsongeval zonder dat er van een letsel sprake hoeft te zijn
 • een causaal verband tussen het ongeval en het letsel
 • het ongeval moet gebeurd zijn tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst
 • het ongeval moet gebeurd zijn door het feit van de uitvoering van de overeenkomst
Welke verplichtingen bestaan er rond arbeidsongevallen?
 • Bij elk arbeidsongeval waarbij de werknemer 4 dagen arbeidsongeschikt is, moet een steekkaart worden opgemaakt. De preventieadviseur maakt de ongevallensteekkaart op. Ongevallensteekkaart kan vervangen worden door kopie van arbeidsongevallen aangifte indien gegevens over ongeval ingevuld werden door de preventieadviseur.

 • Elk ongeval op de werkplaats moet bestudeerd worden. Deze studie brengt de factoren, die een invloed hebben gehad op het ontstaan van het ongeval, in kaart. Op die manier kunnen er maatregelen volgen om soortgelijke ongevallen in de toekomst te voorkomen. Als werkgever dient u ervoor te zorgen dat de interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk het ongeval onmiddellijk onderzoekt.

  In geval van een ernstig arbeidsongeval dient een omstandig verslag opgemaakt te worden en doorgestuurd te worden naar de bevoegde inspectiedienst binnen de tien dagen. In geval van een zeer ernstig arbeidsongeval dient de bevoegde inspectiedienst onmiddellijk op de hoogte gebracht te worden.

 • Iedere werkgever, aangestelde of lasthebber is verplicht om een arbeidsongeval of ongeval op de arbeidsweg aan te geven binnen 8 dagen na het ongeval aan zijn verzekeraar. Een werkgever kan dit niet weigeren. Het slachtoffer kan in principe zelf ook een aangifte uitvoeren. Iedere werkgever is verplicht een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten.Uitzondering op de aangifteplicht zijn de lichte ongevallen die noch tot een loonverlies, noch tot een arbeidsongeschiktheid hebben geleid, maar enkel medische zorgen hebben vereist waarvoor de tussenkomst van een arts niet nodig was en die na het ongeval werden toegediend op de plaats van uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Indien de kwetsuren achteraf verergeren, moet u binnen 8 dagen na kennisname van de verergering alsnog aangifte doen bij de arbeidsongevallenverzekeraar.

 • Voor deze ongevallen is het voldoende de EHBO-tussenkomst te noteren in een register. De volgende elementen moeten in het EHBO-register worden vermeld: naam hulpverstrekker; naam slachtoffer; plaats, datum, uur, beschrijving en omstandigheden van het ongeval; aard, datum en uur van interventie en de identiteit van eventuele getuigen.

Wat wordt bedoeld met "thermisch comfort"? Welke zijn de wettelijke vereisten?

Met ‘thermisch comfort’ wordt bedoeld de tevredenheid van de individuele werknemer over de thermische omstandigheden in zijn omgeving. Wanneer men het niet warmer of kouder hoeft te hebben, is men thermisch comfortabel.

Een brochure van het FOD WASO biedt heldere informatie over de verplichtingen inzake thermisch comfort.

 

Wat is een "persoonlijk beschermingsmiddel"?

Een persoonlijke beschermingsmiddel (PBM) is de uitrusting die de werknemer moet dragen om hem te beschermen tegen één of meerdere risico’s die zijn veiligheid of gezondheid op het werk kunnen bedreigen.

Wie is verantwoordelijk voor de aankoop en het onderhoud van persoonlijke beschermingsmiddelen?

De werkgever. Hij is verplicht de persoonlijke beschermingsmiddelen gratis ter beschikking te stellen, en verder staat hij ook in voor het onderhoud, reiniging, herstel en tijdig vervangen ervan.

Wat zijn de verplichtingen van de werkgever rond evacuatie en brandveiligheid?

De werkgever heeft volgende verplichtingen:

 • een risicoanalyse laten uitvoeren
 • maatregelen treffen om brand te voorkomen
 • de veiligheid verzekeren
 • indien nodig de snelle evacuatie verzekeren van werknemers en aanwezige personen op de arbeidsplaats zonder hen in gevaar te brengen
 • vlug en efficiënt elk begin van brand bestrijden om uitbreiding ervan te vermijden
 • de schadelijke gevolgen van brand beperken
 • de tussenkomst van openbare hulpdiensten vergemakkelijken
 • een brandbestrijdingsdienst oprichten (om het even wat het aantal werknemers is aanwezig in de onderneming)
 • waken over de periodieke controle en het onderhoud van de beschermingsmiddelen tegen brand
 • een intern noodplan en brandpreventiedossier opstellen
 • de werknemers opleiden over brandgevaar en evacuatie

Meer details op de website van het FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg

Wat moet er in de EHBO-koffer zitten?

Vroeger werd de inhoud van de EHBO-koffer door de wet bepaald. Vandaag is dit niet langer zo en dient de werkgever op basis van een risicoanalyse zelf te bepalen welk EHBO-materiaal in welke hoeveelheid aanwezig moet zijn (afhankelijk van bezetting, risico’s, aanwezige personen, …).

De door het FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg aangeraden minimuminhoud van de EHBO-koffer staat beschreven in haar brochure rond eerste hulp op het werk.

Wat is het globaal preventieplan?

Het globaal preventieplan beschrijft de activiteiten en de preventieve acties die uitgevoerd of ontwikkeld worden in de loop van de vijf volgende jaren. Dit plan moet regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd worden, als onderdeel van uw risicobeheerssysteem.

De werkgever moet het plan samen met de hiërarchische lijn en Interne Dienst en de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk opstellen. Daarna wordt het preventieplan voorgelegd aan het comité voor preventie en bescherming of aan het overlegcomité.

Het globaal preventieplan omvat:

 • de resultaten van de risicoanalyse
 • de vast te stellen preventiemaatregelen
 • de te bereiken doelstellingen
 • de nodige activiteiten en opdrachten voor het bereiken van die doelstellingen
 • de organisatorische, materiële en financiële middelen
 • de opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokken personen
 • de wijze waarop het globaal preventieplan wordt aangepast aan gewijzigde omstandigheden
 • de evaluatiecriteria van het beleid op het gebied van het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
Wat is het jaarlijks actieplan?

Het jaarlijks actieplan beschrijft de concrete uitwerking van de maatregelen over welzijn op het werk. Deze plannen worden reeds vooropgesteld in het globaal preventieplan. De werkgever stelt het plan op, in overleg met :

 1. de diensten preventie en bescherming op het werk
 2. de hiërarchische lijn

Het jaarlijks actieplan bestaat uit :

- de prioritaire doelstellingen over het preventiebeleid voor het volgende dienstjaar
- de middelen en methodes om deze doelstellingen te bereiken
- de opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokken personen
- de aanpassingen in het globaal preventieplan als gevolg van:

 • gewijzigde omstandigheden
 • ongevallen en incidenten die zich in de onderneming hebben voorgedaan
 • het jaarverslag van het voorbije jaar van de interne dienst voor preventie en bescherming op he werk
 • de adviezen van het CPBW tijdens het voorbije jaar
Is een preventieadviseur een wettelijk verplichte functie in een Belgische onderneming?

Ja, de personen die deze functie bekleden staan de werkgever bij met de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

Voor meer informatie, consulteer de pagina over arbeidsveiligheid.

Om de hoeveel tijd dient de laagspanningsinstallatie van mijn bedrijf gekeurd te worden en door wie?

De laagspanningsinstallatie dient 5-jaarlijks gekeurd te worden door een Externe Dienst voor Technische Controle. De hoogspanningsinstallatie jaarlijks.

 

Wat is de aankoopprocedure met de drie ‘groene lichten’?

1ste groen licht : bij de bestelling

De preventieadviseur moet zich informeren over de risico’s eigen aan de apparatuur die zal worden aangekocht, de bestelbon helpen opstellen en die mee ondertekenen. Indien nodig, vermeldt de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) haar bijkomende eisen op de bestelbon.

2de groen licht: bij de levering

De leverancier moet een attest (over het algemeen: een EG-verslag) overhandigen waaruit blijkt dat de geleverde apparatuur perfect aan de bestelbon voldoet.

3de groen licht: vóór de ingebruikname

De interne preventieadviseur stelt een inbedrijfstellingsverslag op, eventueel in overleg met de externe preventieadviseur(s). Dat rapport bevestigt dat tegen de risico’s verbonden aan het gebruik van de nieuwe apparatuur de nodige beschermingsmaatregelen werden genomen. De werkgever controleert of alle instructies beschikbaar en verstaanbaar zijn voor alle werknemers, en door hen ook daadwerkelijk worden begrepen.

Ergonomie
Ergonomie, wat is dat?

De term « ergonomie » komt uit het Grieks : Ergos betekent « werk » en Nomos « regels ». Ergonomie kan dus worden begrepen als de wetenschap van het werk of exacter de studie van de interacties tussen de mens en zijn werk (en bij uitbreiding tussen de gebruiker en zijn tool), met de bedoeling de globale performantie van het systeem te verbeteren.

Arbeidshygiëne
Arbeidshygiëne, wat is dat?

Arbeidshygiëne wordt door de International Occupational Hygiene Association gedefinieerd als « de discipline van het anticiperen, herkennen, evalueren en beheersen van gevaren voor de gezondheid in de werkomgeving met als doel de bescherming van de gezondheid en het welzijn van de werknemers en de gemeenschap in het algemeen."