Empreva is de centrale cel van de gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk van sommige federale openbare diensten. De organisatie heeft als missie, de aangesloten federale overheden te ondersteunen in het behoud van het welzijn, van de veiligheid en gezondheid van hun werknemers op de werkplek, en bij te dragen tot de verbetering van de arbeidsvoorwaarden.

Meer weten over EmprevaDepositphotos_25046043_xl-2015_1.jpg

Sinds maart 2005 viel Empreva onder de administratie van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, maar sinds 1 maart 2017 behoort het tot de FOD Beleid en ondersteuning. De FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) ondersteunt de federale organisaties in domeinen als informatica, wervingen, personeelsbeheer en –ontwikkeling, begroting en openbare aanbestedingen.

Op 11 maart 2005 werd de gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk van de federale overheid, kortweg GDPBW, opgericht. De dienst staat in voor het welzijn van alle federale personeelsleden van de aangesloten federale overheidsinstellingen. Deze dienst bestaat uit de interne preventiediensten van de aangesloten leden en uit een centrale cel Empreva.

Empreva wordt 'beheerd' door een Beheerscomité, bestaande uit vertegenwoordigers van de aangesloten leden en uit vertegenwoordigers van de drie representatieve vakbondsorganisaties. Empreva wordt 'geleid' door een preventieadviseur die tevens de leiding heeft over de GDPBW.

Structuur van Empreva:

Structure Empreva
 1. Departement Medisch Toezicht:  de  preventieadviseurs arbeidsartsenbedrijfsverpleegkundigen en het administratief personeel zijn verantwoordelijk voor het gezondheidstoezicht van de federale medewerkers.  Het  doel  van  het  gezondheidstoezicht  is  het  bevorderen  en  waarborgen  van het welzijn van werknemers door het voorkomen van arbeidsgerelateerde risico's.
 2. Departement Risicobeheer: voert missies uit met betrekking tot preventie inzake arbeidsveiligheid, arbeidshygiëne en ergonomie. De rol van de preventieadviseurs-risicobeheer is het bieden van ondersteuning aan de interne preventiediensten van de aangesloten federale organisaties, door hen expertise aan te brengen in de vorm van adviezen of occasionele bijstand in het kader van bepaalde opdrachten. 
 3. Departement Psychosociale Aspecten: voert missies uit met betrekking tot de preventie van psychosociale risico's voor de aangesloten organisaties. De rol van de preventieadviseurs-psychosociale aspecten is om gespecialiseerde interventies te doen rond psychosociale problemen op het werk voor zowel de werknemer als de werkgever.
 4. Cel Strategische ondersteuning - klantenrelaties: is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de directie bij de uitvoering van haar missies en de klantenrelatie met de Empreva aangesloten organisaties bij de gemeenschappelijke interne dienst, door de communicatie met de aangesloten organisaties te verzekeren, het aansluitingsproces op te volgen, in te spelen op de behoeften van de aangesloten organisaties, de beheersorganen te coördineren, enz. Deze cel is eveneens verantwoordelijk voor de uitvoering van risicoanalyses met betrekking tot beeldschermwerk en psychosociale risico’s voor organisaties in het federale landschap en voor de coördinatie van opleidingen en studiedagen georganiseerd door Empreva, en het ontwikkeling van transversale tools en communicatiemiddelen voor aangesloten organisaties (brochures, enz.).

 5. Kenniscentrum:

  Het Kenniscentrum is verantwoordelijk voor :
  - de centrale cel en de hoofdrolspelers te ondersteunen bij het formuleren van aanbevelingen op basis van ervaring op het terrein en door hen te voorzien van globale en objectieve gegevens over welzijn op het werk;
  - indicatoren definiëren, verzamelen en communiceren die relevant zijn voor de missies van het GIDPBW, en deze opvolgen;
  - ingaan op de vraag naar academische studies over welzijn op het werk door objectieve gegevens te verschaffen met betrekking tot de federale context; 
  - de kennisuitwisseling verbeteren.

 6. Cel  Management  Office (MO): is belast met de organisatie van de interne  administratieve aspecten (begroting, boekhouding, facility management, kwaliteitsbeheer, aankoopbeleid en overheidsopdrachten)  en de  coördinatie  van  de communicatie (interne en externe). Deze cel is ook verantwoordelijk  voor de totstandkoming en opvolging van transversale projecten (samenwerkingstools, GDPR-beleid, interne procedures).

Wat is het verschil tussen Medex en Empreva ?

Empreva wordt regelmatig verward met Medex. Het zijn allebei federale instellingen, maar ze hebben niet dezelfde opdrachten. Ze hebben ook een andere bevoegdheid, ook al betreffen ze beiden het domein van de gezondheid. De verwarring is vaak het gevolg van het feit dat Empreva een deel van de raadplegingen in de regionale centra van Medex houdt.

Empreva staat in voor het gezondheidstoezicht van de aangesloten federale personeelsleden; zijn acties zijn meer gericht op de preventie van risico’s verbonden aan de werkomgeving. Daarom dragen de artsen die door Empreva tewerkgesteld worden de titel van “preventieadviseur-arbeidsarts”.

Medex (Het Bestuur van de Medische Expertise) voert verschillende soorten medische expertises uit voor overheidspersoneel van zowel de federale overheid, gemeenschappen, gewesten als lokale besturen.
 
Voorbeelden van Medex expertises :

 • De beoordeling, door een arts van Medex (of een gemandateerde arts), van de gevolgen van ongevallen op het werk of op weg naar het werk, de erkenning van een beroepsziekte, de hervatting van het werk met verminderde prestaties of vervroegde pensionering om medische redenen. Op basis van hun conclusies neemt de werkgever een besluit en voert de elementen van het besluit in de praktijk uit. Medex beheert ook de evaluatie door een zelfstandige arts om te oordelen of je ziekteafwezigheid al dan niet gerechtvaardigd is.
 • Medex omvat ook de Gerechtelijk–Geneeskundige dienst (GGD) en is verantwoordelijk voor de controle op de geschiktheid van bepaalde chauffeurs en piloten van burgerlijke luchtvaartuigen om hun beroep uit te oefenen.