AR Psysoc 2023 - RA Psychosociale aspecten

Globale analyse van psychosociale risico’s elke 5 jaar in de federale organisaties.

Voorgesteld door minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter en goedgekeurd door de Ministerraad, werd omzendbrief nr. 715 van 8 juni 2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

Deze omzendbrief schuift nieuwe toepassingsrichtlijnen voor de globale analyse van psychosociale risico's binnen federale organisaties naar voor. Deze omvatten de aanbeveling om deze risicoanalyse om de vijf jaar uit te voeren en de voorkeur te geven aan een wetenschappelijke aanpak. Er wordt eveneens op gewezen dat de uitvoering van een effectief preventiebeleid het opvolgen van relevante indicatoren zoals absenteïsme en verzoeken tot psychosociale interventies impliceert. 

Voor meer informatie over deze analyse en de diensten aangeboden door Empreva : https://empreva.be/nl/diensten/psychosociale-aspecten/de-psychosociale-risicoanalyse