Terug naar soorten medische onderzoeken

Betrokken personen

Elke werknemer, zelfs indien hij niet onderworpen is aan het gezondheidstoezicht, kan een re-integratieprocedure op starten wanneer zijn behandelende arts heeft verklaard dat hij, tijdelijk of definitief, het overeengekomen werk niet meer kan uitvoeren.

De werkgever kan ook een re-integratieprocedure starten voor werknemers die arbeidsongeschikt zijn (zie hieronder «Verloop en procedure»).

Deze procedure is niet van toepassing op de terugkeer naar het werk na een arbeidsongeval of een beroepsziekte.
 

Soort raadpleging

Het is een recht voor elke werknemer.

De werknemer kan zijn aanvraag rechtstreeks naar Empreva sturen mits zijn werkgever deel uitmaakt van de aangesloten leden. Om deze informatie na te kijken, kan u de tabel met aangeslotenen raadplegen.

Wanneer ?

Het re-integratietraject start zodra een betrokkene een aanvraag indient.

Doelstellingen

De bedoeling is de werknemer met een arbeidshandicap terug in te schakelen in het arbeidscircuit. De arbeidsgeneesheer neemt een beslissing over de geschiktheid om het overeengekomen werk voort te zetten en zo nodig over de noodzakelijke aanpassingen.

Rol van de werkgever

De werkgever moet zijn werknemers informeren over de mogelijkheden tot re-integratie.  De werkgever kan zelf de vraag stellen en moet indien nodig, het re-integratieplan opbouwen (zie hierna «Verloop en procedure»). Hij moet daarentegen alle beslissingen van de arbeidsgeneesheer met het oog op een optimale re-integratie uitvoeren. Ingeval de werkgever van mening is dat het noch objectief, noch technisch mogelijk is aangepast of ander werk te geven, of dat niet kan worden geëist om gegronde redenen, moet hij contact opnemen met de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.

De vraag kan uitgaan van:

 • de werknemer zelf.
 • de behandelende arts met toestemming van de werknemer.

In beide gevallen wordt de aanvraag gedaan via het formulier ‘aanvraag re-integratie’, en op te sturen naar volgende adres: consult@empreva.fgov.be

De Vraag kan ook uitgaan van:

 • de werkgever indien de betrokken werknemer over een attest van definitieve ongeschiktheid beschikt of indien hij minstens vier maanden werk onbekwaam is.
 • de adviserend geneesheer, maar dit geldt enkel voor de contractuele werknemers.

Verloop en procedure

Wanneer de aanvraag is ingediend, verwittigt de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer de werkgever (indien hij nog niet op de hoogte is) en de adviserend geneesheer (voor de contractuele werknemers).

De arbeidsgeneesheer roept de werknemer op en onderzoekt hem om te beoordelen of hij in staat is zijn functie nog verder uit te oefenen.

De arbeidsgeneesheer bezorgt het formulier voor de re-integratiebeoordeling aan de werknemer en de werkgever.

Beslissingen

 

Er zijn vijf beslissingen mogelijk :

 

 1. De werknemer is geschikt om het werk dat hij uitvoerde te hervatten mits zijn werkpost wordt aangepast, maar hij moet ondertussen ander of aangepast werk uitvoeren.
 2. De werknemer is geschikt om het overeengekomen werk te hervatten mits zijn werkpost wordt aangepast, maar hij kan ondertussen geen ander of aangepast werk uitvoeren.
 3. De werknemer is definitief ongeschikt om het werk dat hij uitvoerde te hervatten, maar hij kan wel ander of aangepast werk bij de werkgever uitvoeren.
 4. De werknemer is definitief ongeschikt om opnieuw bij de werkgever aan de slag te gaan.
 5. Het is om medische redenen niet opportuun om momenteel een re-integratietraject op te starten.

De werknemer kan, in geval van beslissing C of D, een beroepsprocedure starten tegen de beslissing van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. De stappen die hij hierbij moet volgen, staan op de versozijde van het formulier re-integratiebeoordeling.

De werkgever stelt een re-integratieplan op en bestudeert daarbij de re-integratie- en/of aanpassingsmogelijkheden van de werkpost met de werknemer, de arbeidsgeneesheer en de betrokken bevoegde personen (preventieadviseur, ergonoom, behandelende arts, …).

De werknemer beslist om het plan al dan niet te aanvaarden.

Indien men het plan niet accepteert:

 • Voor een werknemer die tijdelijk ongeschikt is voor het overeengekomen werk : in principe, blijft hij arbeidsongeschikt tot dat hij weer in staat is het overeengekomen werk te verrichten of tot dat de preventieadviseur – arbeidsgeneesheer een nieuwe re-integratie- evaluatie uitvoert en dat het re-integratietraject opnieuw begint.
 • Voor een werknemer die definitief ongeschikt is voor het overeengekomen werk en die het aangepaste werk of ander werk weigert is het re-integratietraject definitief gedaan. In dit geval kan de werkgever beslissen om de overeenkomst wegens medische overmacht te ontbinden. Ongeacht of de overeenkomst al dan niet wordt opgezegd, wordt het afgewezen plan (dat de motieven tot weigering bevat) overhandigd aan de adviserend geneesheer van de mutualiteit die zelf een re-integratietraject kan opstarten op basis van socio-professionele re-integratie waarbij hij op zoek gaat naar een passende baan bij een andere werkgever of naar een passende opleiding.

(Overgenomen van de website van de FOD WASO)

Meer weten

Wil je meer weten over het re-integratietraject? Ga naar de site van de FOD Werkgelegenheid: www.werk.belgie.be  Boek I, Titel 4, Afdeling VII, hoofdstuk VI

Terug naar soorten medische onderzoeken